การประชุมคณะอนุกรรมการตัดสินผลงานที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๓/๖๕

              พลอากาศตรี สุชาติ เทพรักษ์ รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ ประธานอนุกรรมการตัดสินผลงานที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตัดสินผลงานที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๓/๖๕ เพื่อรับรองผลการตรวจติดตามและประเมินผลกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รวมทั้งพิจารณากำหนดแนวทาง การตรวจติดตามและประเมินผลกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีคณะอนุกรรมการตัดสินผลงานที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการทหารอากาศ ๒ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พ.ค.๖๕, ๑๓๓๐

 

 1

2

3

4

5

6

 

ผู้ลงข้อมูล : น.ต.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198