การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพลของข้าราชการและลูกจ้าง และสิทธิของการเป็นสมาชิก กบข.และ กสจ.ที่เกษียณอายุราชการใน ต.ค.๖๕

                        นาวาอากาศเอก ประเสริฐ นากรักษา ผู้อำนวยการศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพลของข้าราชการและลูกจ้าง และสิทธิของการเป็นสมาชิก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ.) ที่เกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๔, กองบิน ๕, กองบิน ๗, กองบิน ๔๑, กองบิน ๔๖ และ กองบิน ๕๖

 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257