พิธีมอบรางวัล โครงการวิ่งสะสมระยะทางของกองทัพอากาศ (Air Force Virtual Run)

                        พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่หน่วย และผู้ได้รับรางวัล โครงการวิ่งสะสมระยะทางของกองทัพอากาศ (Air Force Virtual Run) เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจให้แก่กำลังพลกองทัพอากาศ และเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางกายของกำลังพลกองทัพอากาศ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ถึง ๙ เมษายน ๒๕๖๕ รวม ๕๕ วัน มีกำลังพลกองทัพอากาศเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔,๙๙๖ คน ระยะทางรวมสะสมทั้งหมด ๘๙๔,๘๒๙.๗๗ กิโลเมตร ทั้งนี้มีการมอบรางวัลให้แก่หน่วยที่มีระยะทางเฉลี่ยมากที่สุด จำนวน ๕ รางวัล รางวัลระยะทางสะสมมากที่สุดประเภทบุคคลชายและหญิง จำนวน ๑๐ รางวัล และรางวัลระยะทางสะสมมากที่สุดประเภทบุคคลชายและหญิงในแต่ละช่วงอายุ จำนวน ๒๔ รางวัล

 

001

002

003

004

005

006

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257