กองทัพอากาศ ประกอบพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภร์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๕

          ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓๐๐ 
            กองทัพอากาศ ประกอบพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๔ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

            สำหรับในส่วนของกองทัพอากาศ มีนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๙ คน ดังนี้

  • ๑. มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) จำนวน ๒ คน
  • ๒. ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) จำนวน ๑๖ คน
  • ๓. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) จำนวน ๒๑ คน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198