พิธีมอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นและผลงานบทความวิชาการ รางวัลการเขียนเอกสารวิจัยดีเด่น รางวัลนิรภัย รางวัลบุคคลดีเด่นของกองทัพอากาศ และรางวัลหน่วยงานดีเด่นของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔

                        พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ มอบหมายให้ พลอากาศตรี วรวุฒิ ดวงเกตุ ผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นผู้แทนกล่าวรายงานผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นของกองทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เนื่องในพิธีมอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นและผลงานบทความวิชาการ รางวัลการเขียนเอกสารวิจัยดีเด่น รางวัลนิรภัย รางวัลบุคคลดีเด่นของกองทัพอากาศ และรางวัลหน่วยงานดีเด่นของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธาน ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ทั้งนี้ จ่าอากาศโทหญิง อิงวดี แสงมณี เจ้าหน้าที่พัฒนากำลังพล แผนกพัฒนากำลังพล กองควบคุมและพัฒนากำลังพล สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ ได้เข้ารับมอบโล่บุคคลดีเด่นของกองทัพอากาศและรางวัลผลงานบทความวิชาการ ในพิธีดังกล่าวด้วย

 

1

2

3

4

5

6

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257