การมอบน้ำดื่มให้แก่ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) เพื่อนำไปใช้ในกิจการของโรงพยาบาล     

                        พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ มอบหมายให้คณะ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานด้านความมั่นคงในชีวิตของกำลังพล (Happy Workplace) กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นผู้แทน เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ และข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด กรมกำลังพลทหารอากาศ มอบน้ำดื่มให้แก่ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) เพื่อนำไปใช้ในกิจการของ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) จำนวน ๑๖๐ แพ็ค เมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ 

2

3

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ  ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257