โครงการเสริมเกราะกำลังพลใต้ปีกกองทัพอากาศ (นักเรียนทหาร) 

                        พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมเกราะกำลังพลใต้ปีกกองทัพอากาศ (นักเรียนทหาร) ซึ่งอยู่ในแผนบูรณาการด้านความมั่นคงในชีวิตของกำลังพล กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘๐๐ ณ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม zoom) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ นักเรียนทหาร ที่เป็นกลุ่มระยะแรกบรรจุเข้ารับราชการสามารถเตรียมความพร้อมในการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตด้วยหลัก ๔ สุข ได้แก่ สุขกาย สุขใจ สุขจิต และสุขสังคม

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257