การจัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

                        เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดเก็บข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่ติดต่อรับบริการกับกองทัพอากาศ ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กรมกำลังพลทหารอากาศรับผิดชอบ โดยมี นาวาอากาศเอก กิติรัช ศรีสังข์ รองผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ และ นาวาอากาศเอก ประเสริฐ นากรักษา ผู้อำนวยการศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ กรมกำลังพลทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ กรมกำลังพลทหารอากาศ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257