โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

                    พลอากาศตรี วรวุฒิ ดวงเกตุ ผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงระเบียบ ข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ และได้รับเกียรติจาก คุณธีระพงษ์ รักษายศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท. ภูเบศ ธนโชตินันทกุล  จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198