การประชุมพิจารณาแนวทางการพัฒนาแบบทดสอบภาษาอังกฤษของ ทอ.(RTAF Test) 

                        พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการพัฒนาแบบทดสอบภาษาอังกฤษของ ทอ.(RTAF Test) เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาแบบทดสอบภาษาอังกฤษของ ทอ.(RTAF Test) โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการทหารอากาศ ๒ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันอังคารที่ ๘ มี.ค.๖๕, ๑๓๓๐

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257