การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑/๖๕

                  พลอากาศโท วิศรุต  สุวรรณเนตร รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑/๖๕ และ พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ รองประธานฯ เข้าร่วมประชุมฯ ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนสร้างจิตสำนึก กำหนดแนวทางและมาตรการนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารและจัดการงานบุคคล กำหนดมาตรการจูงใจ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้กำลังพลกองทัพอากาศ มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี ในวันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการกองทัพอากาศ ๑

 

001

003

004

005

006

007

008

009

011

012

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257