การประชุม คณะอนุกรรมการตัดสินผลงานที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑/๖๕

                  พลอากาศตรี สุชาติ เทพรักษ์ รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ/ประธานอนุกรรมการตัดสินผลงานที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตัดสินผลงานที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑/๖๕ เพื่อรับทราบผลการตรวจติดตามและประเมินผลของกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตลอดจนชี้แจงแนวทางการตรวจติดตามและประเมินผลของกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และแนวทางการประเมินผลการขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีคณะอนุกรรมการตัดสินผลงานที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการทหารอากาศ ๒ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ ก.พ.๖๕

 

001

002

003

004

005

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257