การสัมมนา กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกองทัพอากาศ

                  นาวาอากาศเอก กิติรัช  ศรีสังข์ รองผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกองทัพอากาศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลกองทัพอากาศที่เข้าร่วมการสัมมนา ได้ทราบถึงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมถึงโทษที่จะได้รับ และเป็นการป้องปรามการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา เป็นนายทหารชั้นประทวนจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ อายุไม่เกิน ๒๙ ปีจำนวน ๑๕๐ คน ได้รับเกียรติจาก คุณวุฒิพงษ์ พาณิชย์สวย นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนคดีและนิติกรรมสัญญาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ

 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257