การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕

                  นาวาอากาศเอก เชษฐ์ เหมทานนท์ ผู้อำนวยการกองกำลังพลสำรองและการสัสดี สำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ/กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ กองอำนวยการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ ได้ไปร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน ๔๖ โดยมี นาวาอากาศเอก ชัชวาล คุณเจริญ รองผู้บังคับการกองบิน ๔๖ พร้อมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกกองบิน ๔๖ เข้าร่วมการประชุม

 

๑

๒

๓

๔

๕

๖

 

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198