การประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑/๖๕

                  พลอากาศโท วิศรุต สุวรรณเนตร รองเสนาธิการทหารอากาศ/ประธานกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑/๖๕ เพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตลอดจนพิจารณา (ร่าง) แผนแม่บทการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ระยะ ๖ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการทหารอากาศ ๒ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ม.ค.๖๕, ๑๓๓๐

 

1

2

3

4

5

6

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257