ประชุมเตรียมการในการบริหารด้านกำลังพลให้แก่นักเรียนทหาร ที่จะสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

                  นาวาอากาศเอก กิติรัช ศรีสังข์ รองผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมหน่วยเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดเตรียมโครงการเสริมเกราะกำลังพลใต้ปีกกองทัพอากาศ สำหรับนักเรียนทหาร (นักเรียนจ่าอากาศ ชั้นปีที่ ๒, นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ และ นักเรียนช่างฝีมือทหาร), การเลือกตำแหน่งของนักเรียนจ่าอากาศและการทำประวัติรับราชการ และแนวทางการบรรจุคำสั่งแรกของนักเรียนทหาร หลังสำเร็จการศึกษาและการแต่งตั้งเลขหมายความชำนาญทหารอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุมกรมกำลังพลทหารอากาศ

 

1

2

3

4

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257