การประชุมชี้แจงแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะกำลังพลกองทัพอากาศ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ

                  พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารจัดการกำลังพลกองทัพอากาศ และบทบาทผู้บริหารกับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะกำลังพลกองทัพอากาศ” และนาวาอากาศเอกหญิง อัจฉรา นุตตะโร ประจำกรมกำลังพลทหารอากาศ และรักษาราชการหัวหน้าแผนกประเมินกำลังพล กองควบคุมและพัฒนากำลังพล สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ บรรยาย เรื่อง “แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะกำลังพลกองทัพอากาศ” ในการประชุมชี้แจงแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตรงกับสมรรถนะบุคคล สอดคล้องกับความเป็นจริง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและพัฒนากำลังพลกองทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมิน และผู้ให้ความเห็นชอบ เข้าร่วมประชุม ๒ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ผู้บังคับบัญชา และหัวหน้ากอง/แผนกกำลังพล จำนวน ๑๕๐ คน กลุ่มที่ ๒ ข้าราชการชั้นยศนาวาอากาศเอกลงมา จำนวน ๑๕๐ คน และผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) จากทุกหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ

 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257