การประชุมคณะกรรมการด้านความมั่นคงในชีวิตของกำลังพลกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑/๖๔

                  พลอากาศโท วิศรุต สุวรรณเนตร รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการด้านความมั่นคงในชีวิตของกำลังพลกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑/๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามแผนบูรณาการด้านความมั่นคงในชีวิตของกำลังพล กองทัพอากาศ ปี ๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔, ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม ฝ่ายเสนาธิการทหารอากาศ ๑

 

1

2

3

4

5

6

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257