การเลือกตำแหน่งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกกำลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ เพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่สำคัญและเร่งด่วน ประเภท น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โดยใช้คุณวุฒิ ป.โท หรือ ป.ตรี ปรับเป็น น.สัญญาบัตร

             พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในการเลือกตำแหน่ง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกกำลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ เพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่สำคัญและเร่งด่วน ประเภท น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โดยใช้คุณวุฒิ ป.โท หรือ ป.ตรี ปรับเป็น น.สัญญาบัตร โดยใช้วิธีการเลือกตำแหน่งของผู้ที่สอบผ่านและได้รับการเลื่อนฐานะ เป็น น.สัญญาบัตร ด้วยการเรียงตามลำดับคะแนน เพื่อให้กระบวนการคัดเลือกของกองทัพอากาศเป็นไปตามหลักความรู้ความสามารถ มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐ น. ณ โรงเรียนกำลังพลทหารอากาศ กองการศึกษา สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรณ วาสนจิตต์ นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198