การตรวจเยี่ยมหน่วยราชการในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล ณ กองบิน ๒๓

             นาวาอากาศเอก โสรวาร ป้อมสนาม รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ และคณะผู้บังคับบัญชาของกรมกำลังพลทหารอากาศ ได้นำคณะตรวจเยี่ยมหน่วย ในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานด้านกำลังพลของ กองบิน ๒๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔, ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุมกองบิน ๒๓ โดยมี นาวาอากาศเอก วิศรุต จันทประดิษฐ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การตอนรับ

 

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

11

 

ผู้ลงข้อมูล : น.ต.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198