การบรรยาย หัวข้อ “บริหารจัดการการเงิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน”

                  นาวาอากาศเอก กิติรัช ศรีสังข์ รองผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในการบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการกองทัพอากาศ ชั้นยศ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) ขึ้นไป ในหัวข้อ “บริหารจัดการการเงิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน” ซึ่งอยู่ในแผนบูรณาการด้านความมั่นคงในชีวิตของกำลังพลทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ (ด้านบริหารการเงินและการออม) เมื่อวันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔, ๑๓๓๐ ณ ห้องบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257