ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านความมั่นคงในชีวิตของกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ ครั้งที่ ๑/๖๔

                  พลอากาศตรี สุชาติ  เทพรักษ์ รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านความมั่นคงในชีวิตของกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ ครั้งที่ ๑/๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวทางบูรณาการด้านความมั่นคงในชีวิตของกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ ให้สอดคล้องกับแผนบูรณาการด้านความมั่นคงในชีวิตของกำลังพลกองทัพอากาศ ในด้านสุขภาพร่างกาย ด้านการเงินและการออม ด้านขวัญและกำลังใจ และด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุมกรมจเรทหารอากาศ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257