การตรวจเยี่ยมหน่วยราชการในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล ณ กองบิน ๓

                  นาวาอากาศเอก กิติรัช ศรีสังข์ รองผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ และคณะผู้บังคับบัญชาของกรมกำลังพลทหารอากาศ ได้นำคณะตรวจเยี่ยมหน่วย ในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ด้านกำลังพลของ กองบิน ๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔, ๑๐๓๐ ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน ๓ โดยมี นาวาอากาศเอก ณรงค์วิทย์ กิตติศิริประพันธ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๓ ให้การตอนรับ

 

1

2

3

4

5

6

7

 

ผู้ลงข้อมูล : น.ต.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198