การประชุมให้ความรู้เรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของข้าราชการกองทัพอากาศ

                  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพอากาศ จัดการประชุมให้ความรู้เรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของข้าราชการกองทัพอากาศชั้นนายพลอากาศที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่ง จำนวน ๒๓ คน และกรณีครบสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน ๓๓ คน โดยมี นายวรัญ มณีศรี ผู้อำนวยการกลุ่มรับยื่นบัญชีและพัฒนาระบบงานตรวจสอบ สำนักพัฒนาระบบตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ

 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257