การตรวจเยี่ยมหน่วยราชการในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล ณ กองบิน ๔๖

                  นาวาอากาศเอก วิโรช พยาน้อย รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ และคณะผู้บังคับบัญชาของกรมกำลังพลทหารอากาศ ได้นำคณะตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ด้านกำลังพลของ กองบิน ๔๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ,๐๙๐๐ ณ ห้องประชุมฝูง ๔๐๖ กองบิน ๔๖ โดยมี นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การตอนรับ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

ผู้ลงข้อมูล : น.ต.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198