การตรวจเยี่ยมหน่วยราชการในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล ณ กองบิน ๒

                  นาวาอากาศเอก วิโรช พยาน้อย รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ และคณะผู้บังคับบัญชาของกรมกำลังพลทหารอากาศ ได้นำคณะตรวจเยี่ยม หน่วยในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานด้านกำลังพลของ กองบิน ๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ,๑๓๓๐ ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก วิมล ปะโคทัง รองผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การตอนรับ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

ผู้ลงข้อมูล : น.ต.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198