พิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรของกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้าง ทอ. ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๔

                  พลอากาศโท วิศรุต  สุวรรณเนตร รองเสนาธิการทหารอากาศ ประธานกรรมการอำนวยการขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรให้แก่กลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน ๖๒ ผลงาน แบ่งเป็นรางวัลระดับ Excellent Innovation Award จำนวน ๓ ผลงาน, ระดับ Premium Innovation Award จำนวน ๑๙ ผลงาน และระดับ Innovation Award จำนวน ๔๐ ผลงาน โดยมีผู้แทนกลุ่มกิจกรรมฯ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๐๐๐ น. ณ ห้องบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรณ วาสนจิตต์ นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198