การประชุมคณะเจ้าหน้าที่ปรับปรุงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะกำลังพล ทอ. ครั้งที่ ๑/๖๕

                  พลอากาศตรี สุชาติ เทพรักษ์ รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมคณะเจ้าหน้าที่ปรับปรุงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะกำลังพล ทอ. ครั้งที่ ๑/๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพัฒนา แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือวิธีการประเมินฯ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความเป็นจริง ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการทหารอากาศ ๒

 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257