การประชุมคณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษของกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑/๖๔ 

                  พลอากาศโท วิศรุต สุวรรณเนตร รองเสนาธิการทหารอากาศ ประธานกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษของกองทัพอากาศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษของกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑/๖๔ เพื่อรับทราบผลการดำเนินการตามแผนแม่บท การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของกำลังพลหารอากาศ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ตลอดจนพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของกำลังพลทหารอากาศ ระยะ ๖ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของกำลังพลทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการทหารอากาศ ๒ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันพุธที่ ๑๐ พ.ย.๖๔, ๑๓๓๐

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรณ วาสนจิตต์ นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198