ประชุมวิชาการการฝึกงานในหน้าที่ ประจำปี ๖๕  

                  นาวาอากาศเอก กิติรัช ศรีสังข์ รองผู้อำนวยการ สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานการประชุมวิชาการการฝึกงานในหน้าที่ ประจำปี ๖๕ เพื่อให้ นายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น นายทหารฝึกงานในหน้าที่ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการฝึกงานในหน้าที่ พ.ศ.๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้อย่างถูกต้องรวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนางานด้านฝึกงานในหน้าที่ของกองทัพอากาศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๕๐ คน เมื่อวันอังคารที่ ๙ พ.ย.๖๔, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กรมจเรทหารอากาศ

 

1

2

3

4

5

6

7

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257