การตรวจเยี่ยมหน่วยราชการในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล ณ กองบิน ๗

           นาวาอากาศเอก จักรพันธ์  อจลพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ และ คณะผู้บังคับบัญชาของกรมกำลังพลทหารอากาศ ได้นำคณะตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานด้านกำลังพลของ กองบิน ๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ,๑๓๐๐ ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน ๗ โดยมี นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์  ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การตอนรับ

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

15

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท. ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท. ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198