การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมขวัญและวินัยกำลังพลของ ทอ.ครั้งที่ ๒/๖๔

           ลอากาศโท วิศรุต สุวรรณเนตร รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมขวัญและวินัยกำลังพลของ ทอ.ครั้งที่ ๒/๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานของ คณอก.จัดกิจกรรมส่งเสริมขวัญและวินัยกำลังพลของ ทอ. ปี ๖๔ และพิจารณากรอบการประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมขวัญและวินัยกำลังพลของ ทอ. ปี ๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการทหารอากาศ ๓

 

01

02

03

04

05

06

07

08

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257