พิธีเปิดการอบรมหัวหน้ากำลังพลก่อนออกหน่วย           

           พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหัวหน้ากำลังพลก่อนออกหน่วย เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนกำลังพลทหารอากาศ กองการศึกษา สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ

 01

 02

 03

 04

 05

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรณ วาสนจิตต์ นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198