ปรับปรุง ระเบียบ ทอ. ของผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงอันตราย

ระเบียบ ทอ. ของผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงอันตราย มีการยกเลิกระเบียบ ทอ. ของผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงอันตราย และประกาศใช้ระเบียบ ทอ. ของผู้ปฏิบัติงานฯ ฉบับใหม่ จำนวน ๙ ฉบับ

1. ระเบียบ ทอ.ว่าด้วย จนท.ปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ.2564

2. ระเบียบ ทอ.ว่าด้วย จนท.ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม พ.ศ.2564

3. ระเบียบ ทอ.ว่าด้วย จนท.ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคลลสำคัญ พ.ศ.2564

4. ระเบียบ ทอ.ว่าด้วย จนท.ปฏิบัติงานด้านดับเพลิงกู้ภัย พ.ศ.2564

5. ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการควบคุมสมรรถภาพผู้ทำการในอากาศ พ.ศ.2564

6. ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยนักโดดร่มซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดดร่มจากอากาศยานเป็นประจำ พ.ศ.2564

7. ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยผู้ทำการบนอากาศยานเป็นประจำ พ.ศ.2564

8. ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยผู้ปฏิบัติงานในห้องปรับบรรยากาศ พ.ศ.2564

9. ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยผู้ปฏิบัติงานทำลายวัตถุระเบิดเป็นประจำ พ.ศ.2564

10. สรุปประเด็นสำคัญในการแก้ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงอันตรายประเภทต่างๆของ ทอ.