เพื่อให้กำลังพล ทอ.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตสำนึกในการรักษาและพัฒนาสุขภาพร่างกายด้วยตนเอง พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของกองทัพอากาศในด้านความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจและนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพลของทางราชการ