คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ)


คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๗๘/๕๗ เรื่อง แต่งตั้ง คณก.พิจารณาการใช้ประโยชน์นายทหารสัญญาบัตรผู้ดำรงตำแหน่งประจำหน่วยของ ทอ.

คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๗/๕๘ เรื่องแก้ไข คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๘/๕๗ ครั้งที่ ๑
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๘/๕๗ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนาม ผบ.ทอ.
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๗/๕๓ เรื่อง การรายงานเมื่อต้องคดี
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๐๐/๒๖ เรื่องเกณฑ์การพักราชการ
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๐๐/๒๖ เรื่อง กำหนดทรงผม 
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๐๑ เรื่องการสอบคัดเลือกนายทหาร ประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๕๗ 
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๖๔ เรื่อง ให้ น.ประทวนปฏิบัติหน้าที่ จนท.ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลสำคัญและรับเงินเพิ่มค่า ฝ่าอันตราย เป็นกรณีพิเศษ
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๒๖ เรื่องให้ น.สัญญาบัตร ปฏิบัติหน้าที่ จนท.ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลสำคัญและรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๒๗ เรื่องให้ น.ประทวน ปฏิบัติหน้าที่ จนท.ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลสำคัญและรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๔/๕๕ เรื่อง แก้ไข คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๒ ลง ๑ เม.ย.๕๒ เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผอ.ทอ.(ครั้งที่ ๘)
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๓/๕๕ เรื่อง ให้นายทหารสัญญาบัตรปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๒/๕๕ เรื่อง ให้นายทหารสัญญาบัตรปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๒/๕๔ เรื่อง การใช้เครื่องหมายยศทหารอากาศบนปลอกผ้า
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๒/๕๔ เรื่องแก้ไขคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๒ ลง ๑ เม.ย.๕๒ เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการ ในนามของ ผบ.ทอ.(ครั้งที่ ๗) 
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๙/๕๔ เรื่องแก้ไขคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๒ ลง ๑ เม.ย.๕๒ เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการ ในนามของ ผบ.ทอ.(ครั้งที่ ๖)

คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๖/๕๔ เรื่อง แฟ้มประจำตัวข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด ทอ.
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๗ เรื่อง แต่งตั้ง จนท.ปฏิบัติงานด้านอารักขาบุคคลสำคัญและรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย (สัญญาบัตร)
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๘ เรื่อง แต่งตั้ง จนท.ปฏิบัติงานด้านอารักขาบุคคลสำคัญและรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย (ประทวน)
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๙๑/๕๓ เรื่อง การใช้ป้ายชื่อประดับเครื่องแบบทหารอากาศ ในโอกาสปฏิบัติราชการ ฝึก ศึกษา หรือ ดูงานร่วมกับชาวต่างประเทศ 
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๙๒/๕๓ เรื่อง แก้ไขการประดับเครื่องหมายความสามารถใน การทำงานในอากาศ และชื่อตัวชื่อสกุล กับชุดบิน

คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๒ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนาม ผบ.ทอ. (ฉบับสมบูรณ์)     
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๔/๕๓ เรื่องแก้ไข คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๒ ลง ๑ เม.ย.๕๒ เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ทำการแทน และสั่งการในนามของ ผบ.ทอ. (ครั้งที่ ๕) 
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๐/๕๓ เรื่อง แก้ไขการติดเครื่องหมายสังกัดกับเครื่องแบบทหารอากาศ
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๖/๕๓ เรื่อง การทำการแทนและสั่งการในนามของ หน.นขต.ทอ. เป็นการชั่วคราว
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๐/๔๗ เรื่อง เปลี่ยนชื่อ ตัว ชื่อสกุล
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๕/๕๓ เรื่องแก้ไขคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๒ ลง ๑ เม.ย.๕๒ เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.(ครั้งที่ ๔)

คำสั่ง ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๓๖/๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราช ทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทอ. 
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๗/๕๓ เรื่องมอบอำนาจช่วงให้รอง ผบ.ทอ.,ผช.ผบ.ทอ.และรองเสธ.ทอ.ทำการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กห.และ ผบ.ทสส.
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๘ เรื่องแต่งตั้งคณะ จนท.สอบสวน อ.อุบัติเหตุในต่างประเทศ ๕๓
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๙/๕๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมขวัญและ วินัยกำลังพล ฯ
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๐/๕๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกองทัพอากาศ
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๙๐/๔๒ เรื่องแฟ้มประจำตัวข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด ทอ.

คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๔๖/๕๑ เรื่อง การใช้เครื่องแบบฝึก เครื่องแบบสนามและเครื่องแบบตรวจราชการสนาม
คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๑๘๐/๔๔ เรื่อง เครื่องแต่งกายชุดช่าง
คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๖๙/๔๒ เรื่อง การใช้ชุดบิน ชุดกันเปื้อน และเสื้อคลุมแพทย
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๖๖/๕๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณามอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนามและชายแดน
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๕๑/๕๒ เรื่อง ให้นายทหารสัญญาบัตรปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๕๒/๕๒ เรื่อง ให้นายทหารสัญญาบัตรปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่ง ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๖๔๒ เรื่องการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ๕๓
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๔๒/๕๒ เรื่องแก้ไขคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๒ ลง ๑ เม.ย.๕๒ เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.(ครั้งที่ ๓)
คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๑๐๘/๕๒ เรื่องแก้ไขคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๒ ลง ๑ เม.ย.๕๒ เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.(ครั้งที่ ๒)
คำสั่งกองทัพอากาศ(เฉพาะ) ที่ ๖๐/๕๒ เรื่อง แฟ้มประจำตัวข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด ทอ.
คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๔๙/๕๒ เรื่อง แก้ไขคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๒ ลง ๑ เม.ย.๕๒ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.(ครั้งที่ ๑)
คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๕๐/๕๒ เรื่อง การประดับภาพถ่ายของผู้บังคับบัญชา
คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๓๐/๕๒ เรื่อง มอบอำนาจช่วงให้ รอง ผบ.ทอ. และ รองเสธ.ทอ. ทำการแทนและสั่งการในนามของรมว.กห. และ ผบ.ทสส.