สารบัญ

คำสั่ง ทอ.ที่ ๙๗/๖๓ เรื่อง แต่งตั้งยศให้แก่ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ทอ. 05 กุมภาพันธ์ 2563
คำสั่ง ทอ.ที่ ๔๘/๖๓ เรื่อง แต่งตั้งยศให้แก่ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ทอ. 05 กุมภาพันธ์ 2563
คำสั่ง กห.ที่ ๑๒๔/๒๕๖๓ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร ร.ท. - ร.อ. 05 กุมภาพันธ์ 2563
คำสั่ง กห.ที่ ๑๒๑/๒๕๖๓ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร น.อ.-กอ.รมน. 05 กุมภาพันธ์ 2563
คำสั่ง กห.ที่ ๑๖๙๕/๒๕๖๒ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 09 มกราคม 2563
คำสั่ง กห.ที่ ๑๖๖๖/๒๕๖๒ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 25 ธันวาคม 2562
คำสั่ง กห.ที่ ๑๖๖๕/๒๕๖๒ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 25 ธันวาคม 2562
คำสั่ง กห.ที่ ๑๖๖๔/๒๕๖๒ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 25 ธันวาคม 2562
คำสั่ง ทอ.ที่ ๒๐๐๔/๒๕๖๒ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน 29 พฤศจิกายน 2562
คำสั่ง กห.ที่ ๑๕๗๖/๒๕๖๒ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 29 พฤศจิกายน 2562
คำสั่ง กห.ที่ ๑๕๗๕/๒๕๖๒ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 29 พฤศจิกายน 2562
คำสั่ง กห.ที่ ๑๕๒๗/๒๕๖๒ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 27 พฤศจิกายน 2562
คำสั่ง กห.ที่ ๑๓๘๑/๒๕๖๒ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 27 พฤศจิกายน 2562
คำสั่ง กห.ที่ ๑๓๗๔/๒๕๖๒ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 27 พฤศจิกายน 2562
คำสั่ง กห.ที่ ๑๓๔๙/๒๕๖๒ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 27 พฤศจิกายน 2562
คำสั่ง ทอ.ที่ ๔๗๓/๖๒ เรื่อง แต่งตั้งยศให้แก่ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 17 พฤษภาคม 2562
คำสั่ง ทอ.ที่ ๓๙๕/๖๒ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน 17 พฤษภาคม 2562
คำสั่ง ทอ.ที่ ๒๘๔/๖๒ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน 17 พฤษภาคม 2562
คำสั่ง ทอ.ที่ ๔๕/๖๒ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน 17 พฤษภาคม 2562
คำสั่ง ทอ.ที่ ๒๐๓๑/๖๑ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน 17 พฤษภาคม 2562
คำสั่ง กห.ที่ ๑๓๕๗/๖๑ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 17 พฤษภาคม 2562
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๗๘๖/๖๑ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน 17 พฤษภาคม 2562
คำสั่งเลื่อนยศ (นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน) ย้อนหลัง 01 พฤศจิกายน 2561

คำสั่งกองทัพอากาศ

คำสั่ง กห.ที่ ๗๖๑/๒๕๖๑ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๓๓๒/๖๑ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๓๐๓/๖๑ เรื่อง แต่งตั้งยศให้แก่ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ
คำสั่ง กห.๗๓๐/๒๕๖๑ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จประจำปีของข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๕๒ (ฉบับแก้ไขสมบูรณ์ ปี ๒๕๕๘)
คำสั่ง ทอ.๑๑๓๙/๖๑ เรื่อง แต่งตั้งยศให้แก่ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการแยกประเภทกำลังพลกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๑
คำสั่ง ทอ.ที่ ๗๖๔/๖๑ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน
คำสั่ง กห.ที่ ๓๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
คำสั่ง กห.ที่ ๔๑๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งยศให้แก่ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง ทอ.ที่ ๗๒๓/๖๑ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน
คำสั่ง กห.ที่ ๔๐๙/๒๕๖๑ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
คำสั่ง ทอ.ที่ ๖๗๘/๖๑ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน
คำสั่ง กห.ที่ ๓๑๗/๒๕๖๑ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
คำสั่ง กห.ที่ ๓๐๓/๒๕๖๑ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการลาออกจากราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปี ๖๑
คำสั่ง ทอ.ที่ ๓๑๗/๖๑ เรื่อง แต่งตั้งยศให้แก่ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 
ระเบียบ กห.ว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ (ฉบับที่่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๑ 
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๓๘/๖๑ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน
คูู่มือกำลังพลทหารอากาศ ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐
คำสั่ง กห.ที่ ๖๙/๒๕๖๑ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
คำสั่ง ทอ.ที่ ๒๒๒๔/๖๐ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน
คำสั่ง ทอ.ที่ ๒๑๗๖/๖๐ เรื่อง แต่งตั้งยศให้แก่ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง กห.ที่ ๑๒๔๔/๒๕๖๐ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
คำสั่ง กห.ที่ ๑๑๒๗/๒๕๖๐ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๙๐๖/๖๐ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน
คำสั่ง กห.ที่ ๑๐๕๗/๒๕๖๐ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วย นจอ.เป็น นร.ทุน ทอ.พ.ศ.๒๕๖๐
คำสั่ง กห.ที่ ๘๗๔/๒๕๖๐ เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ตามมติ ครม. (ต่ำกว่าชั้นนายพลอากาศ)
คำสั่ง กห.ที่ ๘๗๓/๒๕๖๐ เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ตามมติ ครม. (ชั้นนายพลอากาศ)
คำสั่ง กห.ที่ ๘๓๖/๒๕๖๐ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการแต่งกาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๘/๕๗ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนาม ผบ.ทอ.(ฉบับสมบูรณ์) แก้ไขครั้งที่ ๓
คำสั่ง ทอ(เฉพาะ) ที่ ๕๑/๖๐ เรื่อง แก้ไขคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๘/๕๗ ลง ๑๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.(ครั้งที่ ๓)
คำสั่ง กห.ที่ ๕๙๐/๖๐ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๗/๖๐ เรื่อง การพัฒนาสมรรถภาพทางกายกำลังพล ทอ.
ผนวก ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยบุคคลดีเด่น พ.ศ.๒๕๖๐
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยบุคคลดีเด่น พ.ศ.๒๕๖๐
คำสั่ง ทอ.ที่ ๗๙๒/๖๐ เรื่อง แต่งตั้งยศให้แก่ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง ทอ.ที่ ๗๙๑/๖๐ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน
คำสั่ง กห.ที่ ๓๗๕/๖๐ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
คำสั่ง กห.ที่ ๓๖๓/๖๐ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
ประกาศ กห.พระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษ เกษียณก่อนกำหนดตามมติ ครม.ปี ๖๐ (ชั้นนายพลอากาศ) 
ประกาศ กห.พระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษ เกษียณก่อนกำหนดตามมติ ครม.ปี ๖๐ (ต่ำกว่าชั้นนายพลอากาศ) 
คำสั่ง ทอ.ที่ ๕๔๘/๖๐ เรื่องเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ (ต่ำกว่าชั้นนายพลอากาศ) 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยบุคคลดีเด่น พ.ศ.๒๕๕๙ ลง ๘ ก.พ.๕๙
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๕๒/๖๐ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
คำสั่ง ทอ.ที่ ๒๐๔๙/๕๙ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๘๖๗/๕๙ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๘๕๙/๕๙ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๘๔๑/๕๙ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๘๑๒/๕๙ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๗๔๗/๕๙ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๗๔๒/๕๙ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
 คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๔๖๖/๕๙ เรื่อง บรรจุทหารกองหนุนและแต่งตั้งยศทหาร กับบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร