คำสั่งกระทรวงกลาโหม

- คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ ๒๘๑/๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ ปล.กห.ผบ.ทสส., ผบ.ทบ., ผบ.ทร.และ ผบ.ทอ.ทำการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กห.

- กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

คำสั่ง กห.ที่ ๒๑๖/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลื่อนชั้นเงินเดือน ตามคุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร

คำสั่ง กห. ที่ ๖๕๘/๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับข้าราชการทหารที่มีคุณสมบัติตามปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ รอ., บก.ทท.,ทบ. และ ทอ.
 ลง ๒๙ ก.ค.๕๖

คำสั่ง กห. ที่ ๑๑๖๖/๒๕๕๕ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร รับราชการ ลง ๗ พ.ย.๕๕

 - คำสั่ง กห. ที่ ๖๒๕/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรเป็นนายทหารสัญญาบัตร ลง ๒๔ มิ.ย.๕๕ 

 - คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๓๑๑/๒๕๕๕ เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการเนื่องจากครบกำหนดเกษียณอายุราชการ (ชั้นนายพล) ลง ๓๐ มี.ค.๕๕ 

 - คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๓๑๒/๒๕๕๕ เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการเนื่องจากครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ลง ๓๐ มี.ค.๕๕ 

 - คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๒๙๐/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการออกจากราชการเนื่องจากครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ลง ๒๑ มี.ค.๕๕ 


  คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๙๐๘/๒๕๕๕ เรื่อง เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ลง ๓ ก.ย.๕๕

 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๒๗๑/๒๕๕๕ เรื่อง บรรจุนักเรียนนายเรืออากาศเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศทหาร ลง ๒๐ มี.ค.๕๕

 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๙๒๙/๒๕๕๔ เรื่อง เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ลง ๙ พ.ย.๕๔
 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๘๕๐/๒๕๕๔ เรื่อง เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ลง ๑๗ ต.ค.๕๔


คำสั่ง กห. ที่ ๘๐๒/๒๕๕๔ เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ ลง ๒๙ ก.ย.๕๔

  คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๖๘๓/๒๕๕๔ เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๑๑ พ.ค.๕๓ ลง ๒ ก.ย.๕๔

  คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๖๕๕/๒๕๕๔ เรื่อง เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ลง ๒๔ ส.ค.๕๔

  -   คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๓๒๕/๒๕๕๔ เรื่องแก้ไขคำสั่งกระทรวงกลาโหม (กห ที่ ๘๐๗/๒๕๕๒ ลง ๒ ต.ค.๕๒ เรื่อง กำหนดอัตราเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของทหารกองประจำการ)
  -   คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๒๑๘/๒๕๕๔ เรื่อง ให้นายทหารออกจากเนื่องจากครบกำหนดเกษียณอายุราชการ (ชั้นนายพล) 
  -   คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๒๑๙/๒๕๕๔ เรื่อง ให้นายทหารออกจากเนื่องจากครบกำหนดเกษียณอายุราชการ (น.อ. ลงมา)
  -   คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๒๔๓/๒๕๕๔ เรื่อง บรรจุนักเรียนนายเรืออากาศเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศทหาร

ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ

คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๘๔๖/๒๕๕๓ เรื่อง เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร (เกษียณ ๕๔) 
คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๘๗๒/๒๕๕๓ เรื่อง เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๘๗๗/๒๕๕๓ เรื่อง เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๖๘๖/๒๕๕๓ เรื่อง บรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศทหาร กับ บุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ

 คำสั่งเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 
 - คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๕๔๐/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรเป็นนายทหารสัญญาบัตร
 - คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๕๕๒/๒๕๕๓ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
 - คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๘๔๔/๒๕๕๓ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
 - คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๘๔๕/๒๕๕๓ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร

****************************

คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๕๕๙/๒๕๕๓ เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการ ก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมตามมติคณะ รัฐมนตรี เมื่อ ๑๑ พ.ค.๕๓ (ชั้นนายพล)
คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๖๑๐/๒๕๕๓ เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๑๑ พ.ค.๕๓


คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๙๑๘/๒๕๕๓ เรื่อง กำหนดเงินเดือนของทหารกองประจำการ
คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๔๙๕/๒๕๕๓ เรื่อง เลื่อนฐานะ นายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๓๓๒/๒๕๕๓ เรื่องให้นายทหารออกจากราชการเนื่องจากครบกำหนดเกษียณอายุราชการ
(ชั้นนายพล)
 
คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๓๓๓/๒๕๕๓ เรื่องให้นายทหารออกจากราชการเนื่องจากครบกำหนดเกษียณอายุราชการ 

 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๙๓๓/๒๕๕๒ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร (ต.ค.๕๒)
 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๖๕๑/๒๕๕๒ เรื่องให้นายทหารชั้นนายพลออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓
 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๖๘๐/๒๕๕๒ เรื่องให้นายทหารออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓