อนุมัติจัดฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ICON NEW
 
             ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๔ ม.ค.๖๓ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ด่วนมาก ที่ กห ๐๖๐๔.๔/๒๕๘ ลง ๑๓ ม.ค.๖๓ ให้จัดฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือฝึกพระราชทาน ในวันศุกร์ที่ ๑๗ ม.ค.๖๓, ๑๕๓๐ - ๑๖๓๐ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้า รร.นนก.โดยมี ผบ.ทอ.เป็นประธาน โดยผู้เข้ารับการฝึกประกอบด้วย น.สัญญาบัตรชาย สังกัดส่วนราชการ ณ ที่ตั้งดอนเมือง ชั้นยศ พล.อ.อ - น.อ., ผบ.รร.การบิน และผบ.กองบิน รวมถึง นขต.ทอ., นขต.บก.ทอ., หน่วยแยก, หน่วยสมทบ และหน่วยปฏิบัติราชการสนาม ทำการฝึกข้าราชการ (น.สัญญาบัตร และ น.ประทวน) ที่ไม่ติดภารกิจจำเป็น ทำการฝึกบริเวณที่ตั้งหน่วย การแต่งกายเครื่องแบบฝึก ค พับแขน หมวกทรงอ่อนสีน้ำเงินดำ และทรงผมให้เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด (รายละเอียด)