การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยทหาร
กำหนดให้ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยทหารประจำเดือน ม.ค.ตั้งแต่ ๒๑ - ๓๑ ม.ค.๖๓ และรายงานผลการปฏิบัติพร้อมการฝึกอบรมตามกำหนด ICON NEW

  • การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยทหาร (.PDF)
  • ตารางการฝึกอบรมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง (.PDF) 
  • หัวข้อการอบรม (.PDF) 
  • หัวข้อการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า (.PDF) 
  • แบบรายงานผลการฝึก (Word) 
  •