• เอกสารประกอบการประชุม เพื่อรับฟังนโยบายการพัฒนา QR โปรแกรม แนวทางการจัดทำ QR Content ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ
  •              1.QR_Concept.pptx
     
                 2.QR_Data.pptx
     
                 3.QR_Introduction.pdf