โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามมติ กขท.

ขอให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เตรียมเอกสารและดำเนินการภายในห้วงระยะเวลาตามตารางกำหนดการ ทั้งนี้ขอไห้ดูรายละเอียดตามแนบ

(คลิกอ่านรายละเอียด)