ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล รุ่นที่ ๓๑

            กพ.ทอ.กำหนดเปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล รุ่นที่ ๓๑ ตั้งแต่ ๒๗ มิ.ย. - ๑๒ ก.ย.๖๒ ณ รร.กพ.ทอ.กกศ.สปพ.กพ.ทอ.ผู้เข้ารับการศึกษาชั้นยศ จ.ต. - พ.อ.อ.จำนวน ๓๕ คน ระยะเวลา ๘ สัปดาห์ หากประสงค์จะเข้ารับการศึกษา ขอได้ส่งรายชื่อพร้อมใบสมัครที่แนบ โดยเรียงลำดับตามความจำเป็นให้ กพ.ทอ.ทรายภายใน ๓๑ พ.ค.๖๒ (รายละเอียด และใบสมัคร)