การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ.และหน่วยนอก ทอ.ประจำปี ๖๓  

เสนอ นขต.ทอ.เกี่ยวกับการรับสมัครตามหลักสูตรขั้นปลาย มีรายละเอียด ดังนี้ เช่น

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษาของแต่ละหลักสูตร

- กำหนดการส่งใบสมัคร

- เอกสารหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลคะแนน ECL, ผลการตรวจร่างกาย

- ใบสมัครเข้ารับการศึกษา (ดาวน์โหลดใบสมัคร)

คลิกอ่าน รายละเอียด