ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตั้งโต๊ะหมู่บูชา ประดับตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  อ่านต่อ .....