การสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๓ โควตา น.ประทวน ทำหน้าที่ในตำแหน่ง น.สัญญาบัตร

 

๑. คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๒๒ ลง ๑๒ มี.ค.๖๒ เรื่อง การสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ทำหน้าที่ในตำแหน่ง น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๓


๒. คุณสมบัติและข้อกำหนดของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ


๓. ใบสมัครสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ฯ (แก้ไข ผนวก ค)


๔. สรุปกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ฯ


๕. สรุปตำแหน่งสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ฯ (แก้ไขรายละเอียดตำแหน่ง ล่าสุด 20 มี.ค.62)