การสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๖๓

๑. การสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๖๓

๒. คุณสมบัติและข้อกำหนดของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก น.ประทวน ฯ

๓. ตำแหน่งสอบคัดเลือก น.ประทวน ฯ

๔. รายละเอียดเนื้อหาการสอบภาควิชาการ

๕. เอกสารประกอบการสมัครสอบคัดเลือก น.ประทวน ฯ

๖. บัญชีสรุปรายละเอียดผู้สมัครสอบคัดเลือก น.ประทวน ฯ (สำหรับ กพ.หน่วย)

๗. กำหนดการสอบคัดเลือก น.ประทวน ฯ