โครงการประชุมสัมมนาการประเมินกำลังพล

พล.อ.ต.ชากร ตะวันแจ้ง รอง จก.กพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และให้โอวาทในโครงการประชุมสัมมนาการประเมินกำลังพล มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับผู้รับผิดชอบงานบริหารกำลังพลของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ รวมทั้งข้าราชการผู้ทำหน้าที่ประเมินและผู้ให้ความเห็นชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะกำลังพลกองทัพอากาศ จากส่วนราชการหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศชั้นยศนาวาอากาศตรีขึ้นไป จำนวน ๔๕๐ คน โดยแบ่งการสัมมนาเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ตั้งแต่ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.

001002003004005008009010011