การสัมมนาปัญหาข้อขัดข้องสายงานกำลังพล ครั้งที่ ๑

เมื่ิอวันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๑ กพ.ทอ.ได้จัดการสัมมนาปัญหาข้อขัดข้องสายงานกำลังพล ครั้งที่ ๑ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และแก้ไข ปัญหาข้อขัดข้องของสายงานกำลังพล ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.