โครงการประชุม คณอก.วัฒนธรรมองค์กร ทอ.

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๖๑ คณอก.วัฒนธรรมองค์กร ทอ.จัดประชุม คณอก.วัฒนธรรมองค์กร ทอ.ครั้งที่ ๒/๖๑ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๒ เพื่อชี้แจงผลการดำเนินการประจำปี ๖๑ ตามแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทอ. พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๒ และทบทวนแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทอ. มีผู้เข้าร่วมเป็น คณอก.วัฒนธรรมองค์กร ทอ. จำนวน ๑๘ คน